Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘همجنس گرایان در قانون’

از دیدگاه من قوانین کشور باید مانعی برای تبعیض میان انسان ها باشد، این در حالی است که برخی قوانین فعلی تبیعض را رواج میدهد. در این مورد بحث های زیادی صورت گرفته، من لازم میدانم جامعه همجنس گرایان ایران بر روی یک مورد تاکید بگذارد و آن عدم تبیض بر روی اقلیت های جنسی است.

قانون اساسی و سایر قوانین کشور باید با نام بردن از واژه اقلیت های جنسی هر گونه تبیض بر علیه آنها را ممنوع کند

پرسش و پاسخ در این زمینه:

اقلیت جنسی چیست؟

اقلیت به گروهی گفته میشود که سهم کمتری از قدرت و ثروت و سایر مزایای فردی و اجتماعی دارند و مورد تبعیض قرار می گیرند، اقلیت های جنسی کسانی هستند که به دلیل جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسی در اقلیت هستند.

چه گروه هایی اقلیت جنسی هستند؟

همجنس گرایان، دو جنس گرایان، تراجنسی ها و دوجنسه ها اقلیت هستند به این دلیل که نسبت به سایر افراد جامعه از حقوق مساوی برای ازدواج، اشتغال، پشتیبانی اجتماعی و حقوقی برخوردار نیستند

آیا پدوفیل ها (بچه بازان) و کسانی که گرایش جنسی به حیوان دارند اقلیت جنسی هستند؟

خیر، به این دلیل که سایر افراد جامعه با هر گونه گرایش و هویت جنسی مجاز به برقراری رابطه جنسی بر خلاف اراده شخص مقابل (تجاوز جنسی) را ندارند، حیوانات اصولا اراده ای از خود برای ارتباط جنسی با انسان ندارند و کودکان مورد حمایت اجتماعی در مقابل هر گونه آسیب رسانی از سوی بزرگ سالان هستند و همچنین توان و بلوغ کافی را برای تصمیم گیری در مورد رابطه جنسی ندارند بنابر این در این مورد قوانین برای همگان یکسان عمل میکند و تبیعضی بر این قبیل افراد وارد نمی شود نتیجتا این گروه ها اقلیت جنسی نیستند.

چرا لازم است از اقلیت های جنسی در قوانین نام برده شود؟

به دلیل وجود سابقه تاریخی در نادیده گرفتن آزادی و حقوق این اقلیت ها و وجود داشتن زمینه برای تفسیر ساز و کار قانون بر علیه این اقلیت لازم است راه بر اعمال تبعیض قانونی صراحتا بسته شود.

Read Full Post »